Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

System umożliwiający złożenie wniosku o nabycie licencji klubowych, zawodniczych i trenerskich niezbędnych do udziału w rywalizacji sportowej („System”) jest prowadzony przez Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie (02-819 Warszawa, ul. Puławska 300), Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000086623, NIP: 5261673373, REGON: 000866544 („PZTS”).

§ 2. Zasady składania wniosków

1. Wnioski mogą być składane w Systemie wyłącznie przez osoby uprawnione, 24 godziny na dobę. Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo stosować się do wskazówek i informacji zawartych w Systemie.
2. Złożenie wniosku pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty za przyznanie licencji w wysokości wynikającej z Regulaminu rozgrywek. Prawidłowe złożenie wniosku oraz uiszczenie opłaty jest warunkiem przyznania licencji.
3. Szczegółowe warunki przyznawania licencji, w tym także wysokość związanych z tym opłat, określa Regulamin Rozgrywek PZTS obowiązującym w danym sezonie rozgrywkowym („Regulamin Rozgrywek”). Składając wniosek o nadanie licencji Wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Rozgrywek oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 3. Formy płatności

PZTS oferuje następujące formy płatności za przyznanie licencji:
1. przelewem bankowym;
2. poprzez system płatności PayU.

§ 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Systemu

1. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje Wnioskodawcy w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Systemu. Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić PZTS o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu. Nieprawidłowości powinny być zgłaszane pisemne na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, lub w formie elektronicznej na adres email: pzts@pzts.pl.
2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Wnioskodawcy w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu. Reklamacja złożona po upływie terminu może zostać pozostawiona bez rozpoznania, o czym PZTS powiadomi Wnioskodawcę. W reklamacji Wnioskodawca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Systemu.
3. Reklamacja powinna zostać rozpoznana przez PZTS w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PZTS. O wynikach rozpatrzenia reklamacji PZTS niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest PZTS.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się w wybranej formie tj.: na adres email: pzts@pzts.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) przyznania licencji i wykonania związanych z tym obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji przez PZTS obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów PZTS, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także dla celów statystycznych oraz archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. PZTS zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do przyznania licencji.
5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku odmowy przekazania PZTS nie będzie w stanie przyznać licencji.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane do własnego użytku PZTS. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, płatniczą lub organizacyjną PZTS, w tym podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Międzynarodowa i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy PZTS.
7. Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez PZTS, a także cel przekazywania, dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr narodowych lub innych komunikatów związanych z meczami i zawodami, a także wykazów osób uprawnionych do pełnienia określonych funkcji lub udziału w określonych wydarzeniach. Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS, przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania przez PZTS obowiązków podatkowych i rachunkowych, natomiast w późniejszym okresie także w celach statystycznych i archiwalnych.
9. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdy, którego dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W odniesieniu do danych osobowych PZTS nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie są profilowane.

§ 6. Odpowiedzialność

1. PZTS nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Wnioskodawca, a które uniemożliwiają Wnioskodawcy poprawne korzystanie z Systemu.
2. PZTS nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Wnioskodawcy oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność.
3. PZTS zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Systemu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.